Privacyregels

De gegevens die door de deelnemer worden ingebracht of worden geregistreerd op de website kunnen verwerkt worden in de bestanden van Belfius Bank, de entiteiten van de groep Belfius en de vennootschappen waarmee Belfius Bank contractueel is verbonden in het kader van haar activiteiten. De verwerking kan een mededeling of een uitwisseling van gegevens tussen bepaalde entiteiten van de Belfius-groep inhouden. Over de financiële dienstengroep Belfius kan de deelnemer meer informatie bekomen op www.Belfius.com of in een Belfius Bank agentschap.

Er worden aan andere derden geen persoonsgegevens meegedeeld behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de betrokkene werd verkregen, in gevolge een Belgische of buitenlandse wet, indien een gewettigd belang dit rechtvaardigt of op grond van een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende overheid of op grond van een gerechtelijke beslissing.

Belfius Bank kan het gebruik van de website monitoren met het oog op een gebruiksanalyse van de website en de verbetering van de informatie op de website.

De gegevens kunnen, behoudens verzet van de deelnemer, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden. De bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden, hetzij schriftelijk bij Belfius Bank, Beheer Cliënteel, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hetzij in een kantoor met het daartoe bestemde document.
Voor reclame via elektronische post zal steeds voorafgaandelijk de toestemming gevraagd worden van de bezoeker.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de deelnemer recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt u een schrijven naar het hierboven vermelde adres, met een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.