Reglement

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD – “GIVE BELGIUM A BOOST”

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel,  KBO BE 0403.201.185, hierna genoemd “Belfius” of de “organisator”.

Enkel “starters“ mogen aan deze wedstrijd deelnemen. Met “starters” wordt bedoeld:
 • studenten die hun project willen lanceren;
 • personen die al dan niet een baan hebben en voor eigen rekening willen beginnen;
 • startende bedrijfsleiders;
 • zelfstandigen of bedrijfsleiders die minder dan 3 jaar aan de slag zijn;
 • personen die al een bedrijf hebben en als zelfstandige of binnen een nieuw bedrijf een nieuwe activiteit opstarten.
De activiteit kan in hoofd- of bijberoep worden uitgeoefend. Het kan om een handelsactiviteit of een vrij beroep gaan.
De deelnemer zal, bij  twijfel over zijn  hoedanigheid van “starter”, verzocht worden om ze met de nodige bewijzen te staven.

3. Om geldig te kunnen deelnemen,  moet de deelnemer zich online inschrijven via de website www.boostbelgium.be en de volgende informatie meedelen:
 • naam en voornaam
 • postgegevens (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
 • naam van de vennootschap/activiteit
 • ondernemingsnummer indien hij er al één bezit (facultatief)
 • e-mailadres
 • taal
 • telefoon
De deelnemer moet ook
 • de naam van het project vermelden,
 • in enkele regels zijn project omschrijven,
 • zijn project  via een beeld /foto/logo illustreren,
 • een presentatie van het project toevoegen in de vorm van een video, document of slideshow.
De door de deelnemer verstrekte gegevens kunnen nuttig zijn bij elk later contact met hem. Enkel de  deelnemer is verantwoordelijk voor de correctheid van de meegedeelde gegevens.

4. Bekendmaking van de gegevens van de deelnemer
Elke deelnemer aan de wedstrijd geeft Belfius Bank toestemming om zijn foto en persoonsgegevens (naam, voornaam, woonplaats), op om het even welke drager, voor promotiedoeleinden te gebruiken. Deze toestemming is geldig gedurende maximaal twee jaar na het einde van de wedstrijdperiode. De deelnemer die zich hiertegen wenst te verzetten, moet dit, uiterlijk op het ogenblik van zijn deelname, schriftelijk op het in artikel 11 vermelde adres meedelen.

5. De inschrijving en selectie verlopen als volgt:
a. de deelnemer schrijft zich via de website www.boostbelgium.be en het daartoe voorziene inschrijvingsformulier in;

b. er kan online worden ingeschreven van 06/11/2012 tot en met 31/12/2012;  de na die datum ingediende formulieren worden niet aanvaard. Een deelnemer mag zich slechts eenmaal inschrijven, op straffe van uitsluiting;

c. het inschrijvingsformulier moet volledig worden ingevuld.

d. de deelnemer voegt minstens het volgende toe:
 • een visual van zijn project
 • een presentatie van  zijn project in een van de volgende vormen:
  • video: URL Youtube
  • diaporama: URL Slideshare
  • Word-document.
Het door de deelnemer voorgestelde project wordt, vooraleer het online wordt  gezet, door de organisator beoordeeld om elke inbreuk op de hieronder weergegeven regels te vermijden.           

e. Regels die de deelnemer moet naleven bij de presentatie van zijn project 
De deelnemer is vrij in de keuze van de illustratie, het beeld, de tekst, de muziek, de geluiden enz…  die hij bij de presentatie van zijn  project wenst te gebruiken. De deelnemer garandeert dat hij de oorspronkelijke auteur van het voorstel is en dat dit voorstel geen afbreuk doet, noch zal doen, aan intellectuele- of andere eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, een octrooi, een merk, een handelsgeheim, een tekening, een model of enig ander eigendomsrecht), noch aan reclame- of vertrouwelijkheidsrechten die aan derden  toebehoren. De organisator wijst elke aansprakelijkheid voor of betrokkenheid bij elk probleem of geschil dat voortvloeit uit een schending van dit reglement door de deelnemer. Belfius  verbindt zich ertoe de deelnemer onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke klacht of rechtsvordering die door een derde over een dergelijke schending zou worden aangespannen.  De deelnemer verbindt zich ertoe de organisator te vergoeden voor alle schade die deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks zou lijden naar aanleiding van deze klacht of rechtsvordering (aansprakelijkheidsvordering bijvoorbeeld).
De deelnemer verbindt er zich eveneens toe het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet te zullen schenden en ziet erop toe dat geen enkele derde het slachtoffer van een dergelijke schending wordt (bijvoorbeeld geen gebruik van beelden of foto’s van een persoon die niet heeft ingestemd met het gebruik of de reproductie van zijn beeld).
Belfius  behoudt zich het recht voor de projecten te weigeren wanneer hij over aanwijzingen meent te beschikken dat de belangstellende zijn toestemming niet zou hebben gegeven of indien de beelden, illustraties enz. strijdig zouden zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde of indien ze een religieuze of politieke inhoud zouden hebben.
Door in te schrijven, erkent de winnaar dat hij zich bewust is van de noodzaak zich ervan te vergewissen dat zijn ideeën beschermd worden, vermits de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de problemen die samenhangen met het delen van niet-beschermde of niet-gepatenteerde ideeën van alle soorten, en elke betrokkenheid bij de eventuele geschillen die eruit zouden voortvloeien, afwijst.
f. De medewerkers van de hoofdzetel van Belfius Bank en MasterCard Europe die deel uitmaken van de jury gaan na of de deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet (hoedanigheid van “starter”).
g. Van 01/01/2013 tot en met 09/01/2013 selecteert een nationale jury, bestaande uit medewerkers van Belfius Bank en MasterCard Europe, 10 finalisten (een top 10 van 5 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen op basis van de taal waarin het project wordt gepresenteerd) uit alle ingediende projecten. De selectiecriteria zijn:
 • de toegevoegde waarde voor de Belgische economie, in welke mate draagt de deelnemer bij tot het “boosten van de Belgische economie”? (bijvoorbeeld: productie van het product in België, opwaarderen van Belgisch(e) erfgoed(producten) , scheppen van lokale werkgelegenheid),
 • de levensvatbaarheid (en/of de rentabiliteit) van de activiteit ,
 • de motivatie van de kandidaat,
 • de originaliteit waarmee het project op de website wordt gepresenteerd (vooral inzake het gebruikte audiovisueel materiaal om het project te illustreren).
h. Van 10/01/2013 tot en met 17/02/2013 wordt onder deze 10 finalisten de  winnaar van de wedstrijd aangewezen door het publiek en een nationale jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Belfius Bank en MasterCard Europe, personen uit economische kringen, de civiele samenleving enz…:
 • de 10 finalisten verdedigen hun project voor de  nationale jury op een datum die wordt vastgelegd tussen 11/01 en  17/02/2013,  afhankelijk van de beschikbaarheid van de juryleden en kandidaten. Mocht de kandidaat op de voorgestelde datum niet beschikbaar zijn, dan zal hem worden gevraagd zijn schriftelijke argumenten over te maken aan de jury, die zal oordelen of al dan niet een andere datum kan worden gesuggereerd. Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden aangetekend. Als er geen enkele andere datum kan worden voorgesteld, zal de jury zich bij de beoordeling van het project baseren op de documenten die de deelnemer heeft ingediend. De geselecteerde deelnemer kan ook gediskwalificeerd worden als het onmogelijk blijkt in contact met hem te treden binnen de bepaalde termijn of als we ontdekken dat hij niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet of dit reglement niet heeft gerespecteerd.
 • Ook het publiek mag stemmen en onder deze 10 finalisten de winnaar van de wedstrijd aanwijzen. De winnaar wordt diegene die het meeste stemmen behaalt:
  • stemmen is enkel mogelijk via Facebook authentication of LinkedIn
  • één stem per dag per gebruiker en per project
  • de organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die rechtstreeks of onrechtstreeks met de stemmen zou hebben gefraudeerd (bijv. creëren van valse identiteiten en veelvuldige Facebook-profielen), uit te sluiten of de vals ingeschatte stemmen te verwijderen.
 • De winnaar wordt diegene met de hoogste totaalscore, die  voor 50 % op de stem van de jury en voor 50 % op de stem van het publiek is gebaseerd volgens onderstaande berekeningsmethode:
  • de deelnemers krijgen een score toegekend op basis van hun positie in het aantal stemmen van het publiek.  De deelnemer met het hoogste aantal stemmen krijgt een score van 10/10, diegene met het tweede hoogste aantal stemmen 9/10 enz. tot de laatste kandidaat, die een score van 1/10 krijgt;
  • op dezelfde manier zal de jury de 10 finalisten rangschikken van de eerste tot de laatste: de eerste krijgt 10/10, de volgende 9/10 enz . tot de laatste kandidaat, die 1/10 krijgt.  
 • De twee scores (van het publiek en de jury) worden bijeengeteld tot een totaalscore. De finalisten worden gerangschikt volgens hun totaalscore: de winnaar wordt diegene met de hoogste totaalscore.  De overige finalisten worden gerangschikt volgens hun totaalscore.  In geval van ex aequo is de hoogste score  van de  jury doorslaggevend.

i. Op 20/02/2013 worden de  namen van de winnaar en de 9 andere finalisten bekendgemaakt op de website www.boostbelgium.be.

6. Recht van voorbehoud van de organisator

Belfius Bank behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken elk gegeven te schrappen en de wedstrijd te wijzigen, te sluiten of op te schorten in geval van virus, bug, ongeoorloofde menselijke interventie, vervolging van deelnemers enz. die tot gevolg hebben de administratie van de wedstrijd, de reputatie van de organisator of de deelnemers, de veiligheid, de onpartijdigheid of het normale verloop van de wedstrijd te schaden. Als de wedstrijd gewijzigd, gesloten of opgeschort wordt, behoudt Belfius Bank zich het recht voor winnaars te kiezen uit de boven elke verdenking staande toelaatbare kandidaturen die zijn binnengekomen voordat de gebeurtenis die de wijziging, sluiting of opschorting heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

7. Prijzen:

In totaal zijn er tien prijzen te verdelen tussen de winnaar en de 9 andere finalisten            
a. De eerste prijs is een budget van 15 000 EUR. De tweede prijs is een  budget van 7 500 EUR. De derde prijs is een budget van 3 500 EUR. Van de vierde tot de tiende prijs wordt een budget van 500 EUR toegekend;
b. Elk budget wordt op een MasterCard Prepaid Business geladen.
c. Deze prijzen worden tijdens een plechtigheid persoonlijk uitgereikt aan de winnaar en de finalisten door de Marketing-verantwoordelijken van Belfius Bank en MasterCard, in aanwezigheid van personen uit economische kringen, de civiele samenleving, enz. … . Elke winnaar en finalist moet een  Belfius Business Account openen om over de MasterCard Prepaid Business te kunnen beschikken, waarbij deze rekening en kaart het eerste jaar gratis zijn.
d. Het bedrag van de prijzen mag enkel worden aangewend voor doeleinden die verband houden met het creëren van de activiteit.
e. De winnaar en de finalisten worden van hun prijs op de hoogte gebracht dankzij de persoonsgegevens die ze bij hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld. Om de prijs in ontvangst te nemen, moeten de winnaar en de 9 finalisten persoonlijk op de prijsuitreiking, waarvan de plaats en de datum nog moeten worden vastgelegd,  aanwezig zijn.
8. Prijzen en fiscaliteit:

De winnaar en de finalisten aanvaarden de fiscale implicaties die de ontvangst van de prijzen met zich brengt. De begunstigden moeten bij de aangifte van hun beroepsinkomsten rekening houden met de gewonnen prijs. De organisator kan in dit opzicht geenszins aansprakelijk worden gesteld.
 
9. Technische of informaticaproblemen:

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische of informaticaproblemen die zouden kunnen leiden tot de onderbreking, opschorting of annulering van de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, om welke reden ook, op te schorten of te annuleren, zonder mogelijkheid  tot schadevergoeding voor de deelnemers.
De organisator is niet aansprakelijk voor om het even welke technische tekortkoming of verkeerd gebruik van de informatica- of telecommunicatietools die noodzakelijk zijn om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen (bijvoorbeeld: onderbreking van de telefoongesprekken, informaticabugs, opheffing van de Facebook-site, …).

10. Persoonlijke levenssfeer:

De gegevens die door de deelnemer aan de wedstrijd op de website worden ingevoerd,  kunnen worden verwerkt in de bestanden van Belfius Bank, in die van de entiteiten van de groep Belfius en van de vennootschappen waarmee Belfius Bank contractueel verbonden is in het kader van zijn activiteiten. Bij de verwerking is het mogelijk dat gegevens tussen bepaalde entiteiten van de groep Belfius worden meegedeeld en uitgewisseld.  De deelnemer kan voor meer informatie over alle financiële diensten van de groep Belfius terecht op www.belfius.be of in een Belfius-kantoor.

Behoudens formeel verzet van de deelnemer kunnen de gegevens voor handels- en communicatiedoeleinden worden aangewend. De deelnemer kan zich verzetten tegen de aanwending van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, ofwel door een schrijven te richten aan Belfius Bank, Cliëntenbeheer, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, ofwel via een eenvoudige aanvraag in het kantoor door middel van het speciaal daartoe voorziene  document.
Wat het verzenden van reclame via e-mail betreft, moet altijd vooraf de toestemming van de deelnemer worden gevraagd.

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de deelnemer het recht om de verwerkte gegevens in te kijken en te corrigeren. Hij moet zich daartoe schriftelijk richten tot vernoemd adres, met toevoeging van een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart.

11. Klachten in verband met deze wedstrijd moeten, uiterlijk 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd, per aangetekende brief naar volgend adres worden gestuurd: Belfius Bank, Externe Communicatie (PA 10/5), Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die na voornoemde termijn of niet schriftelijk werden ingediend, worden niet in aanmerking genomen. Geen enkele andere informatie over de  wedstrijd mag telefonisch of schriftelijk worden gegeven, onder voorbehoud van wat volgt.

12. De deelneming aan de wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, dat ter inzage is op  www.boostbelgium.be. Dit reglement is ook verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag, vergezeld van een vooraf geadresseerde en behoorlijk gefrankeerde enveloppe, die naar volgend adres moeten worden gestuurd: Belfius Bank NV, afdeling Commercial Marketing - Pachecolaan 44 – 1000 Brussel.

13. Enkel het Belgische recht is op de wedstrijd van toepassing en bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.